Obsługa klienta / FAQ

FAQ

Księgowość internetowa FM LEX

Na czym polega księgowość internetowa FM LEX?

W ramach księgowości FM LEX masz stały dostęp do Serwisu FM LEX, czyli systemu księgowego online, w którym wystawisz faktury oraz sprawdzisz historię zaksięgowanych faktur i bieżące wyliczenia podatków.

Ponadto, nie ma potrzeby osobistego dostarczania dokumentów do księgowej – wystarczy, że wyślesz ich zdjęcia lub skany do swojej dedykowanej księgowej, która następnie sprawdza i wprowadza dokumenty Serwisu FM LEX.

Czy księgowość internetowa oznacza, że nie mam kontaktu z księgową?

Wręcz przeciwnie, każdemu Użytkownikowi FM LEX zostaje przydzielona specjalnie dedykowana księgowa. 

Możesz być w stałym kontakcie mailowym ze swoją dedykowaną księgową, która pozostaje do dyspozycji w sprawach księgowych związanych z prowadzeniem Twojego biznesu. 

Masz również do wykorzystania telefoniczne porady księgowe – ich ilość różni się jednak w zależności do wybranego Pakietu FM LEX.

Kim jest dedykowana księgowa?

Dedykowana księgowa to księgowa przydzielona każdemu Użytkownikowi FM LEX do bezpośredniego kontaktu i obsługi księgowej. Dedykowana księgowa zostaje wyznaczona w procesie zawierania umowy z FM LEX, podczas którego zostaną również przekazane dane kontaktowe do księgowej. 

Kontakt z dedykowaną księgową możliwy jest w postaci mailowej oraz telefonicznej - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. 

Na czym polega oferta FM CashBack?

Dzięki rewolucyjnej ofercie FM CashBack, kwota netto wydana na usługi FM LEX powraca do Ciebie w formie Rabatu Handlowego do wykorzystania w sklepie FM WORLD Polska do wydania na dowolne produkty.

Na czym polega oferta FM MegaPoints?

W ramach oferty FM MegaPoints przyznawane są wartości punktowe zgodnie z Planem Marketingowym i w liczbie odpowiadającej kwocie netto wydanej na usługi FM LEX.

Jakie Pakiety dostępne są w ofercie FM LEX?

Oferujemy 3 Pakiety o różnym zakresie usług: Pakiet Podstawowy, Pakiet Rozszerzony oraz Pakiet VIP. Szczegóły dotyczące poszczególnych Pakietów FM LEX znajdziesz w zakładce „Oferta”.

Czy w ramach księgowości FM LEX mogę skorzystać z pomocy prawej?

Porady prawne w zakresie obsługi kontroli skarbowych, jak również dotyczące funkcjonowania w branży MLM, zapewniamy w Pakiecie Rozszerzonym oraz w Pakiecie VIP. Poza powyższymi oferujemy także opinie prawne sporządzane przez profesjonalnego doradcę podatkowego oraz pełną obsługę prawną w trakcie kontroli skarbowych – zgodnie z Cennikiem usług dodatkowych.

Kto może skorzystać z oferty FM LEX?

Użytkownikiem FM LEX może zostać wyłącznie Partner Biznesowy, którego łączy z FM POLSKA umowa o uczestnictwo w Klubie FM WORLD (Umowa Partnerska). 

Z Oferty podstawowej dostępnej w zakładce Oferta, mogą skorzystać Partnerzy Biznesowi będący:

  1. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub
  2. przedsiębiorcą, o którym mowa powyżej, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub
  3. spółką jawną, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne lub
  4. spółką partnerską,

z tym jednak zastrzeżeniem, iż przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej co najmniej 2.000.000,- Euro zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Z Oferty dla spółek mogą skorzystać Partnerzy Biznesowi prowadzący działalność gospodarczą niespełniającą powyższych kryteriów, czyli w szczególności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z usług FM LEX, ale nie jesteś Partnerem Biznesowym, musisz przejść proces rejestracji zgodnie z Regulaminem Klubu FM WORLD. Wejdź na stronę https://pl.fmworld.com/ lub skontaktuj się ze swoim Sponsorem.

Zakup Pakietu FM LEX

Gdzie kupię wybrany Pakiet FM LEX?

Pakiety FM LEX dostępne są w sklepie FM WORLD Polska pod adresem: https://sklep-pl.fmworld.com/Products/1056

Ile kosztują Pakiety FM LEX?

Ceny poszczególnych Pakietów FM LEX przedstawiają się następująco:

  Pakiet podstawowy Pakiet rozszerzony Pakiet VIP
Koszt z uwzględnieniem FM CashBack 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Opłata miesięczna (netto) 285,00 PLN 385,00 PLN 485,00 PLN
FM CashBack 285,00 PLN 385,00 PLN 485,00 PLN

 

  Pakiet podstawowy Pakiet rozszerzony Pakiet VIP
Opłata miesięczna (netto) 285,00 PLN 385,00 PLN 485,00 PLN
FM MegaPoints 285 Punktów 385 Punktów 485 Punktów

 

Księgowanie dodatkowych dokumentów spoza grupy FM

  +20 dokumentów miesięcznie +50 dokumentów miesięcznie +100 dokumentów miesięcznie
Koszt z uwzględnieniem FM CashBack 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Dodatkowa opłata miesięczna* (netto) +120,00 PLN +275,00 PLN +500,00 PLN
FM CashBack +120,00 PLN +275,00 PLN +500,00 PLN

* Opłata doliczana do standardowej ceny Pakietu 

  +20 dokumentów miesięcznie +50 dokumentów miesięcznie +100 dokumentów miesięcznie
Dodatkowa opłata miesięczna* (netto) +120,00 PLN +275,00 PLN +500,00 PLN
FM MegaPoints +120 Punktów +275 Punktów +500 Punktów

* Opłata doliczana do standardowej ceny Pakietu 

Szczegóły dotyczące poszczególnych Pakietów FM LEX znajdziesz w zakładce "Oferta"

Co dzieje się po zakupie Pakietu FM LEX?

W przeciągu 3 dni od chwili zakupu Pakietu FM LEX w sklepie FM WORLD Polska, na pocztę e-mail otrzymasz dokumenty, które należy wypełnić, podpisać i odesłać ich skan na adres: kontakt@fmlex.pl. 

Umowa na świadczenie usług księgowych zostaje zawarta w chwili otrzymania przez FM LEX skanu wszystkich prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów. 

Jak wygląda proces przenoszenia dotychczasowej księgowości do FM LEX?

Dedykowana księgowa może pozyskać dokumentację księgową z dotychczasowego biura rachunkowego w formie elektronicznej – o ile biuro wyrazi na to zgodę. W tym celu księgowa kontaktuje się z dotychczasowym biurem rachunkowym.

Oferta FM CashBack i FM MegaPoints

Czy punkty otrzymane wybrane w ramach oferty FM MegaPoints wliczają się do Planu Marketingowego?

Tak, punkty naliczane w ramach oferty MegaPoints wliczają się do punktów własnych oraz grupy zgodnie z Planem Marketingowym.

Czy za zakupy z wykorzystaniem FM CashBack otrzymam punkty w Planie Marketingowym?

Tak, punkty zostaną przyznane na dotychczasowych zasadach.

Czy FM CashBack wlicza się do obrotu własnego?

Sam Rabat Handlowy w postaci wartości FM CashBack nie wlicza się do obrotu własnego. Natomiast, do obrotu własnego wliczają się punkty za zakupy w sklepie FM WORLD POLSKA na dotychczasowych zasadach.

W jaki sposób jest przyznawany FM CashBack?

FM CashBack w postaci Rabatu Handlowego, po terminowym opłaceniu faktury, zostanie przyznany na subkonto utworzone przy Numerze Partnerskim w systemie FM WORLD Polska.  

Czy w ramach usług i opłat dodatkowych otrzymam FM CashBack albo punkty?

Tak, oferta FM CashBack oraz oferta FM MegaPoints działają również w ramach wybranych usług dodatkowych, dostępnych w Cenniku usług dodatkowych.

Jak mogę dokonać zmiany pomiędzy ofertą FM CashBack a ofertą FM MegaPoints?

Zmiany oferty można dokonać raz do roku poprzez złożenie Aneksu do Umowy na świadczenie usług księgowych na adres kontakt@fmlex.pl. Aneks do Umowy dostępny jest w zakładce „Pliki do pobrania”.

Szczegóły współpracy z FM LEX

Jak zalogować się do Serwisu FM LEX?

Logowanie do Serwisu FM LEX odbywa się za pośrednictwem zakładki „Moje Konto” widocznej na stronie internetowej FM LEX bądź za pośrednictwem strony głównej FM WORLD Polska i zakładki „BackOffice”, dalej „LEX LOGIN” w lewym, górnym rogu ekranu.

Jaki jest termin dostarczenia dokumentów do zaksięgowania w każdym miesiącu?

Wszystkie dokumenty do zaksięgowania należy dostarczyć najpóźniej do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wystawiony dokument. Faktury z tytułu wynagrodzenia uzyskanego w ramach programów motywacyjnych FM WORLD należy dostarczyć najpóźniej do 12. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wystawiona faktura.

Jak mogę skorzystać z porady prawnej przysługującej w ramach Pakietu FM LEX?

W celu skorzystania z porady prawnej należy wysłać e-mail na adres poradyprawne@fmlex.pl , w treści opisując zaistniała sytuację oraz problem. Po przeanalizowaniu sprawy, nasz zespół doświadczonych prawników niezwłocznie odpisze na Twoją wiadomość, a w razie potrzeby skontaktujemy się z Tobą również telefonicznie.

Jak mogę zmienić Pakiet FM LEX?

W celu zmiany Pakietu FM LEX na wyższy lub niższy albo rozszerzenia Pakietu o dodatkowe dokumenty spoza grupy FM, należy złożyć Aneks do Umowy na świadczenie usług księgowych na adres kontakt@fmlex.pl. Uprawienie do zmiany Pakietu FM LEX przysługuje Użytkownikowi maksymalnie 3 razy w roku kalendarzowym. Aneks do Umowy dostępny jest w zakładce „Pliki do pobrania”.

Na jaki okres czasu zawierana jest Umowa z FM LEX?

Umowa na świadczenie usług księgowych z FM LEX zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownikowi FM LEX przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

Jak mogę zrezygnować z usług księgowych FM LEX?

Wypowiedzenie Umowy może zostać złożone w każdym czasie, zgodnie ze wzorem dostępnym w zakładce „Pliki do pobrania”. Uzupełnione i podpisane oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy wysłać pocztą na adres siedziby FM LEX.

Czy mogę zrobić cesję praw i obowiązków z Umowy na mój inny numer partnerski?

Tak, cesji praw i obowiązków z Umowy można dokonać raz do roku poprzez złożenie pisemnego wniosku na adres kontakt@fmlex.pl. Wzór wniosku dostępny jest w zakładce „Pliki do pobrania”.

Czy w ramach księgowości FM LEX wykonywana jest obsługa kadrowa pracowników?

Tak, obsługa kadrowa, jak i obsługa płacowa pracowników wykonywana jest za dodatkową opłatą – zgodnie z „Cennikiem usług dodatkowych”.

Jak mogę złożyć reklamację?

Reklamację oraz uwagi dotyczące usług świadczonych przez FM LEX należy wysłać na adres reklamacje@fmlex.pl. Złożoną reklamację rozpatrzymy niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w przeciągu 30 dni od jej złożenia.

Jak zmiana formy prawnej wpłynie na korzystanie z księgowości FM LEX?

Jeżeli zmiana formy prawnej prowadzonej działalności będzie zgodna z formami prawnymi podanymi w punkcie „Kto może zostać Użytkownikiem FM LEX”, to we współpracy z FM LEX nic się nie zmienia. Jednak należy o tym fakcie powiadomić Księgową.

Natomiast, jeżeli zmiana formy prawnej prowadzonej działalności będzie niezgodna z formami prawnymi podanymi w punkcie „Kto może zostać Użytkownikiem FM LEX”, to Umowa z FM LEX ulega rozwiązaniu z dniem zmiany formy działalności Użytkownika.

Co zrobić z oryginałami księgowanych dokumentów?

Oryginały wszystkich księgowanych dokumentów muszą być przez Ciebie przechowywane – najlepiej w bezpiecznym miejscu. Jest to ważna dokumentacja prowadzonej działalności.