Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - pomoc dla przedsiębiorców

2 kwietnia 2020 r.
Udostępnij
TARCZA ANTYKRYZYSOWA - pomoc dla przedsiębiorców

1 kwietnia 2020 roku weszła w życie Tarcza Antykryzysowa, czyli pakiet pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa.

Pakiet ten ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom epidemii i składają się na niego: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa), ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR), a także projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), który nie został jeszcze uchwalony.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze rozwiązania, z których już dzisiaj mogą korzystać przedsiębiorcy.

 

WSPARCIE W RAMACH ZUS

 

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za 3 miesiące

Państwo przejmuje na siebie pokrycie składek ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 roku – w tym także ich pracowników. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP za okres od 1 marca do 31 maja 2020 roku.

Kto może skorzystać?

 1. Osoby wykonujące działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 roku i opłacające składki na własne ubezpieczenie (samozatrudnieni)
 2. Płatnicy składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 roku i zgłosili do ubezpieczeń społecznych maksymalnie 9 osób na dzień 29 lutego 2020 roku
 3. Osoby duchowne

Jakie warunki należy spełnić?

W przypadku osób wykonujących działalność pozarolniczą, które nie zatrudniają pracowników (pkt 1 powyżej), przychód z prowadzonej działalności w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek nie może przekroczyć kwoty 15.681 zł.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) należy złożyć do ZUS do 30 czerwca 2020 roku.

Wniosek można przekazać:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu PUE ZUS
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu gov.pl
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty
 • osobiście w placówce ZUS – za pośrednictwem skrzynki na dokumenty

Pobierz wniosek w wersji DOCX.

Pobierz wniosek w wersji PDF.

Dodatkowe dokumenty do wniosku

Do wniosku należy załączyć dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 roku.

Do wniosku elektronicznego należy dołączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską – wzór załącznika dostępny jest tutaj.

W przypadku prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych – taką informację należy również przekazać do ZUS.

Odwołanie od decyzji ZUS

W przypadku wydania przez ZUS decyzji odmawiającej zwolnienia z opłacania składek, można złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy, co należy zrobić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Jeżeli w następstwie epidemii koronawirusa doszło do przestoju w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca może otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować utracone przychody.

Kto może skorzystać?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, które miały przestój w następstwie COVID-19.

Jakie warunki należy spełnić?

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł przysługuje osobom, które:

 1. Rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 roku i nie zawiesiły działalności, a w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęły przychód z prowadzonej działalności o 15% niższy od przychodu za miesiąc poprzedni lub przychód nieprzekraczający kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku*
 2. Rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 roku i zawiesiły ją po 31 stycznia 2020 roku, a w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęły przychód z prowadzonej działalności nieprzekraczający kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku*
 3. Nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
 4. Mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami RP lub mają prawo czasowego pobytu lub stałego pobytu na terytorium RP

*Kwota ta zależy od chwili złożenia wniosku. Dla przykładu – kwota w wysokości 15 595,74 zł stanowi równowartość 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS.

Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł przysługuje osobom, które:

 1. Rozliczają podatek kartą podatkową oraz są zwolnione z opłacania podatku od towarów i usług (VAT)
 2. Nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
 3. Mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami RP lub mają prawo czasowego pobytu lub stałego pobytu na terytorium RP

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP_D) należy złożyć do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii w Polsce.

Wniosek można przekazać:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu PUE ZUS
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu gov.pl
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty
 • osobiście w placówce ZUS – za pośrednictwem skrzynki na dokumenty

Pobierz wniosek w wersji DOCX.

Pobierz wniosek w wersji PDF.

Odwołanie od decyzji ZUS

W przypadku wydania przez ZUS decyzji odmawiającej świadczenia postojowego, można odwołać się od tej decyzji do sądu wg zasad Kodeksu postępowania cywilnego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji – za pośrednictwem ZUS.

 

Odroczenie lub rozłożenie na raty należności ZUS bez opłaty prolongacyjnej

Wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS może złożyć każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, jednak gdy zostanie on złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie do 30 dni od dnia ich odwołania, wówczas dodatkowa opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 roku.

Kto może skorzystać?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą i będąca płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Jakie warunki należy spełnić?

Nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (RDU) należy złożyć do ZUS w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie do 30 dni od dnia ich odwołania.

Wniosek można przekazać:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu PUE ZUS
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu gov.pl
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty
 • osobiście w placówce ZUS – za pośrednictwem skrzynki na dokumenty

Pobierz wniosek w wersji DOCX.

Pobierz wniosek w wersji PDF.

Odwołanie od decyzji ZUS

W przypadku wydania przez ZUS decyzji odmawiającej przyznania ulgi, można złożyć wniosek do ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy, co należy zrobić w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

WSPARCIE PODATKOWE

 

Odliczenie straty poniesionej w 2020 roku od dochodu uzyskanego w 2019 roku

Strata poniesiona w bieżącym roku w związku z COVID-19 może zostać odliczona od dochodu za rok poprzedni. Oznacza to, że podstawa opodatkowania wyliczona na podstawie dochodu za rok 2019 zostanie pomniejszona o stratę poniesioną w roku podatkowym 2020.

Kto może skorzystać?

Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej (podatek liniowy 19%) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie warunki należy spełnić?

Możliwość odliczenia przysługuje osobom, które:

 1. prowadziły działalność gospodarczą w roku poprzednim i złożyły roczne zeznanie podatkowe
 2. uzyskały przychody z działalności gospodarczej niższe co najmniej o 50% od przychodów uzyskanych w roku poprzednim
 3. poniosły straty w 2020 roku z powodu COVID-19

Jak skorzystać?

Należy złożyć korektę zeznania podatkowego PIT złożonego za rok 2019 we właściwym urzędzie skarbowym.

 

Odroczenie obowiązków podatkowych

W ramach Tarczy Antykryzysowej wprowadzone zostały następujące ułatwienia dla podatników:

 1. Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 roku do 1 czerwca 2020 roku
 2. Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracja dla dużych podatników do 1 lipca 2020 roku
 3. Wydłużenie terminu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku do 31 maja 2020 roku, a dla organizacji pozarządowych do 31 lipca 2020 roku
 4. Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 roku

Dodatkowo, w przypadku założenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie zostaje zniesiona sankcja, jeśli dopełnienie w/w obowiązków nastąpi do końca maja 2020 roku.

 

POZOSTAŁE FORMY WSPARCIA

 

Tarcza Antykryzysowa przewiduje również inne formy wsparcia dla przedsiębiorców w związku z COVID-19 i należą do nich przede wszystkim:

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Każdy mikroprzedsiębiorca może uzyskać pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do kwoty 5.000 zł.

Pożyczka wypłacana jest jednorazowo, po podpisaniu umowy, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3-miesięcznym okresie karencji.

Kto może skorzystać?

Mikroprzedsiębiorca, czyli przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Jakie warunki należy spełnić?

Prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 roku.

Jak skorzystać?

Do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, należy złożyć następujące dokumenty:

Wniosek można przekazać po ogłoszeniu naboru:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty

Materiały pomocnicze

Instrukcja pożyczki

Zasady udzielania pożyczki

Załącznik nr 2 do Umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

 

Dofinansowanie do pensji pracowników ze środków FGŚP

W przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników oraz opłaty składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 3 miesięcy.

W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota  dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorca, który w okresie wprowadzonego przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy doznał spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19.

Jakie warunki należy spełnić?

Pomoc nie jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa, ale należy spełnić następujące warunki:

 1. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez minimum 1 rok
 2. Spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym wynosi:
  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19 lub
  • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego
 3. Przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 roku (nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia)
 4. Wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości
 5. Wypłata świadczenia nie spowoduje przekroczenia progu dopuszczalnego w zakresie otrzymania pomocy de minimis

Ponadto, świadczenie nie przysługuje:

 1. Pomocy domowej
 2. Pracownikowi, którego wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 200% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku
 3. Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o dzieło

Jak skorzystać?

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, właściwego dla siedziby pracodawcy, należy złożyć następujące dokumenty:

Dodatkowo, wniosku przedsiębiorca musi złożyć pisemne oświadczenie o:

 • posiadaniu statusu przedsiębiorcy
 • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości
 • niezaleganiu lub zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP lub FP
 • liczbie pracowników
 • numerze rachunku bankowego
 • rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 • obowiązującej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • nieosiągnięciu przez pracowników uprawnionych do świadczeń kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne

Wniosek można przekazać:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty

 

Zachęcamy naszych Klientów do konsultowania możliwości skorzystania z danego rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ze swoją dedykowaną księgową FM LEX. Nasz zespół księgowych jest na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie i pomoże dopasować odpowiednie rozwiązanie do potrzeb przedsiębiorcy.

 

Pozdrawiamy,

Zespół FM LEX